Ogólne Warunki Umów o Udział w Imprezie Turystycznej

obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku do dnia wprowadzenia zmian

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Umów o Udział w Imprezie Turystycznej (dalej: „OWU”) regulują zasady zawierania umów o udział w imprezie turystycznej (dalej: „Umowa”), jak również uprawnienia i obowiązki stron Umowy.
 3. Organizatorem imprezy turystycznych jest UNITY LINE LIMITED z siedzibą w Limassol, działająca w Polsce przez swój oddział: UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Szczecinie, adres: Plac Rodła nr 8, 70-419 Szczecin, NIP: 3020001748, REGON: 321457024, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487684, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, tel.: +48 91 880 29 09; 801 989 771, e-mail:  unity@unityline.pl (dalej: „Organizator Turystyki”).
 4. Umowa zawierana jest przez Organizatora Turystyki z uczestnikami Imprez Turystycznych (dalej: „Podróżny”), reprezentowanymi przez Zgłaszającego (dalej: „Zgłaszający”).
 5. Organizator Turystyki jest wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 9678, koncesja organizatora turystyki nr: 34/15.
 6. Organizator Turystyki posiada ubezpieczenie na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywana przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wydane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 7. Niniejsze OWU mają zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych przez Organizatora Turystyki, w tym do umów zawieranych przy fizycznej obecności Stron, jak również do umów zawieranych na odległość, w szczególności umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej skandynawskiepodroze.pl, chyba że co innego wynika z treści Umowy zawartej ze Zgłaszającym.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY
 2. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli przez Organizatora Turystyki i Zgłaszającego o zawarciu Umowy, w której udział biorą wskazani imiennie Podróżni, z zastrzeżeniem ust. 2.
 3. Zawarcie Umowy za pośrednictwem formularza na stronie internetowej skandynawskiepodroze.pl następuje w chwili łącznego spełnienia następujących warunków:
 • prawidłowego i kompletnego wypełnienia formularza uczestnictwa w wycieczce,
 • zapłaty ceny.
 1. Zawarcie Umowy może nastąpić w jeden z poniższych sposobów:
 • osobiście w biurze podróży Organizatora Turystyki lub agenta turystycznego,
 • za pośrednictwem formularza na stronie internetowej skandynawskiepodroze.pl,
 • za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres unity@unityline.pl,
 • telefonicznie za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej skandynawskiepodroze.pl lub unityline.pl.
 1. Zgłaszający, który zawarł Umowę czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w Umowie Podróżnych. Zgłaszający przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu dotrzymania przez Podróżnych warunków Umowy określonych w niniejszych OWU oraz w dokonanym zgłoszeniu, w tym z tytułu zapłaty pełnej ceny Imprezy Turystycznej za wszystkich Podróżnych zgłoszonych do uczestnictwa. Zgłaszający zobowiązuje się nadto do przekazania wszystkim Podróżnym wszelkich informacji dotyczących Imprezy Turystycznej przekazanych mu przez Organizatora Turystyki przed lub po zawarciu Umowy.
 2. Zgłaszający musi być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Jeżeli Podróżny wskazany przez Zgłaszającego jest osobą niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych, Zgłaszający musi przedstawić przy zawarciu Umowy pisemną zgodę prawnego opiekuna tej osoby, jeżeli sam nie jest prawnym opiekunem tej osoby.
 4. Jeżeli na podstawie Umowy podróżują osoby w wieku poniżej 18 lat, którym nie towarzyszy rodzic ani inna upoważniona osoba pełnoletnia a Umowa obejmuje zakwaterowanie, Zgłaszający ma obowiązek wskazania w Umowie informacji umożliwiających bezpośredni kontakt z osobą w wieku poniżej 18 lat lub z osobą odpowiedzialną za taką osobę w miejscu jej pobytu.
 5. Warunkiem zawarcia Umowy jest uprzednie zapoznanie się z następującymi dokumentami: i) niniejszymi OWU, ii) Ogólnymi warunkami ubezpieczenia, iii) Ramowym programem imprezy, oraz iv) informacją Organizatora Turystyki dotyczącą wymagań zdrowotnych do wzięcia udziału w Imprezie Turystycznej obejmującej aktywny wypoczynek – w przypadku wzięcia udziału w Imprezie Turystycznej tego rodzaju. Ww. dokumenty zostały Zgłaszającemu doręczone przed zawarciem Umowy w formie dokumentowej na wskazany przez Zgłaszającego adres e-mail, chyba że Zgłaszający zażąda wydania ww. dokumentów w formie pisemnej, zaś w przypadku zawarcia Umowy osobiście w biurze podróży Organizatora Turystyki lub agenta turystycznego – w formie pisemnej. Dokumenty są również dostępne na stronie internetowej unityline.pl oraz skandynawskiepodroze.pl w sposób zapewniający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności oraz w biurze Organizatora Turystyki lub agenta turystycznego.
 6. Zawarcie Umowy przez Zgłaszającego uważa się za równoznaczne ze złożeniem oświadczenia Zgłaszającego w imieniu własnym oraz pozostałych Podróżnych, że przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi dokumentami, o którym mowa w ust. 8 powyżej lub Załącznikami do Umowy, a nadto że informacje te są dla niego czytelne, jasne i zrozumiałe.
 7. W chwili zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu, Organizator Turystyki lub agent turystyczny udostępnia Zgłaszającemu na trwałym nośniku kopię tej Umowy lub potwierdzenie jej zawarcia. Zgłaszający może zażądać potwierdzenia zawarcia Umowy w formie papierowej, jeżeli Umowa została zawarta przy jednoczesnej obecności stron.
 8. W przypadku Podróżnych o ograniczonej sprawności ruchowej, informacje na temat dostępności usług turystycznych, które wchodzą w skład Imprezy Turystycznej, udziela Organizator Turystyki na wniosek Podróżnego.
 9. Konsekwencje lub skutki prawne wynikające z nieprawdziwości lub niekompletności informacji lub oświadczeń złożonych przez Zgłaszającego przy zawieraniu Umowy obciążają wyłącznie Zgłaszającego.

 

 • CENA
 1. Ceny Imprezy Turystycznej oraz ewentualnych świadczeń dodatkowych przedstawione są na stronie internetowej skandynawskiepodroze.pl lub w innych dokumentach/informacjach przekazanych Zgłaszającemu.
 2. Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych.
 3. Wraz ze skutecznym zawarciem Umowy Zgłaszający zobowiązuje się do płatności zaliczki lub pełnej ceny Imprezy Turystycznej zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie internetowej lub przekazanymi przez Organizatora Turystyki niezwłocznie po zawarciu Umowy.
 4. Jeżeli zgodnie z informacjami przekazanymi przez Organizatora Turystyki Zgłaszający po zawarciu Umowy dokonuje płatności zaliczki, brak wpłaty pozostałej części ceny w uzgodnionym terminie uprawnia Organizatora Turystyki do jednostronnego odstąpienia od umowy ze Zgłaszającym, w terminie 14 dni od dnia, w którym miała nastąpić płatność pozostałej części ceny.
 5. Jeżeli Zgłaszający po zawarciu Umowy nie dokonuje wpłaty ceny w uzgodnionym terminie, Organizator Turystyki uprawniony jest do jednostronnego odstąpienia od Umowy ze Zgłaszającym, w terminie 14 dni od dnia, w którym miała nastąpić płatność ceny.
 6. Za dzień dokonania płatności rozumie się dzień uznania środków na rachunku bankowym Organizatora Turystyki lub agenta turystycznego albo dzień, w którym nastąpiła płatność gotówkowa.
 7. Cena Imprezy Turystycznej lub świadczeń dodatkowych nie obejmuje dodatkowych niewymienionych wprost kosztów związanych z uczestnictwem w Imprezie Turystycznej, w szczególności nie dotyczy kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień, dodatkowych ubezpieczeń itp.

 

 1. PRZENIESIENIE PRAW Z UMOWY
 2. Podróżny może bez zgody Organizatora Turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie Turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy o udział w Imprezie Turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki Podróżnego.
 3. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest skuteczne wobec Organizatora Turystyki, jeżeli Podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
 4. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej, będzie wiązać się dla Organizatora Turystyki z dodatkowymi kosztami, Organizator Turystyki ma prawo wskazać je Podróżnemu i żądać ich zapłaty. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora Turystyki na skutek przeniesienia Umowy o udział w Imprezie Turystycznej.
 5. Za nieuiszczoną część ceny Imprezy Turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora Turystyki w wyniku zmiany Podróżnego uczestniczącego w Imprezie Turystycznej Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

 

 1. NIEZGODNOŚCI
 2. Podróżny ma obowiązek niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania Imprezy Turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, poinformować Organizatora Turystyki lub agenta turystycznego za pośrednictwem którego została zawarta Umowa o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie Imprezy Turystycznej.
 3. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych wchodzących w skład Imprezy Turystycznej nie jest wykonywana zgodnie z Umową, Organizator Turystyki usuwa taką niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.
 4. W przypadku gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację Imprezy Turystycznej, a Organizator Turystyki nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Podróżnego, Podróżny ma prawo do rozwiązania Umowy.
 5. Do usuwania niezgodności zgłoszonych przez Podróżnego stosuje się w szczególności przepisy art. 48-50 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 

 1. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA TURYSTYKI
 2. Organizator Turystyki jest:
  • odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową,
  • zobowiązany do niezwłocznego udzielania odpowiedniej pomocy Podróżnemu, o której mowa w art. 52 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności do udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej i udzieleniu Podróżnemu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o których mowa w art. 48 ust. 5 tej ustawy.
 3. Organizator Turystyki może żądać opłaty z tytułu udzielenia Podróżnemu pomocy, o której mowa w ust. 1 (ii) powyżej, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora Turystyki w związku z udzieleniem Podróżnemu pomocy.
 4. Przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej Organizator Turystyki dostarcza Podróżnemu niezbędne pokwitowania, vouchery i bilety oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu i – w stosownych przypadkach – terminie odprawy, a także o planowanych godzinach przystanków pośrednich, połączeń transportowych i przyjazdu.
 5. Organizator Turystyki zobowiązuje się do wydania Podróżnemu przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej pisemnego potwierdzenia posiadania zabezpieczeń finansowych oraz oświadcza, że terminowo odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy.

 

 • ZMIANA CENY IMPREZY TURYSTYCZNEJ
 1. Organizator Turystyki ma prawo do podwyższenia ceny Imprezy Turystycznej jako bezpośredni skutek zmiany:
 • ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
 • wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych Umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji Imprezy Turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
 • kursów walut mających znaczenie dla Imprezy Turystycznej.
 1. Cena Imprezy Turystycznej ustalona w Umowie nie może zostać podwyższona w okresie 20 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.
 2. W wypadku zmiany ceny Imprezy Turystycznej  Organizator Turystyki powiadamia Podróżnego na trwałym nośniku, w sposób jasny i zrozumiały, o zmianie ceny Imprezy Turystycznej  oraz uzasadnia podwyżkę ceny Imprezy Turystycznej  i wskazuje sposób jej obliczenia.
 3. Podróżny ma prawo do obniżenia ceny Imprezy Turystycznej odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej, które nastąpiło po zawarciu Umowy, a przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej. Obniżenie ceny Imprezy Turystycznej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym następuje na pisemny wniosek Podróżnego, zawierający uzasadnienie obniżenia ceny Imprezy Turystycznej i wskazanie sposób jej obliczenia. W wypadku zastosowania postanowień niniejszego ustępu i obniżenia ceny Imprezy Turystycznej Organizator Turystyki może odliczyć od zwrotu należnego Podróżnemu rzeczywiste koszty obsługi, które na pisemne żądanie Podróżnego podlegają udokumentowaniu.

 

 • ZMIANA WARUNKÓW UMOWY
 1. Przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej Organizator Turystyki może dokonać jednostronnie zmiany warunków Umowy w wypadkach określonych w pkt VII ust. 1 lub w wypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
 • zmiana jest nieznaczna;
 • poinformuje Podróżnego o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.
 1. Jeśli przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej Organizator Turystyki:
 • będzie zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych wskazane w Umowie, lub
 • nie będzie mógł spełnić specjalnych wymagań wskazanych w § 4 pkt 20 Umowy, lub
 • zaproponuje zgodnie z pkt VI podwyższenie ceny Imprezy Turystycznej przekraczające 8% całkowitej ceny Imprezy Turystycznej;

to Organizator Turystyki zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia o tym Podróżnego na trwałym nośniku. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie nadto zawierać informacje Podróżnego o:

 • zmianach warunków Umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę;
 • rozsądnym terminie, w którym Podróżny zobowiązany będzie poinformować Organizatora Turystyki o swojej decyzji, o której mowa w ust. 4 poniżej;
 • odstąpieniu od umowy o udział w Imprezie Turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku braku odpowiedzi Podróżnego w terminie, o którym mowa powyżej w ust. 2 zdanie drugie (ii) powyżej;
 • zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana.
 1. W wypadku wskazanym w ust. 2 powyżej, Organizator Turystyki może jednocześnie zaoferować Podróżnemu zastępczą imprezę turystyczną.
 2. W terminie wyznaczonym przez Organizatora Turystyki zgodnie z ust. 2 zdanie drugie (ii) powyżej, Podróżny ma obowiązek poinformowania, że:
 • przyjmuje proponowaną zmianę Umowy o udział w Imprezie Turystycznej albo
 • odstępuje od Umowy o udział w Imprezie Turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
 • odstępuje od Umowy o udział w Imprezie Turystycznej oraz przyjmuje zaoferowaną zastępczą imprezę turystyczną.
 1. W wypadku odstąpienia od umowy na podstawie ust. 2 albo ust. 4 powyżej, Organizator Turystyki nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron zwróci wpłaty dokonane przez Podróżnego lub w jego imieniu. W wypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym Podróżny będzie zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy.
 2. Rezygnacja przez Podróżnego z wykorzystania świadczeń przewidzianych Umową lub ich części lub zaniechanie Podróżnego w powyższym zakresie nie stanowi uzasadnionej podstawy do zwrotu ceny Imprezy Turystycznej lub jakiejkolwiek części tej ceny.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY LUB ROZWIĄZANIE UMOWY
 2. Podróżny może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.
 3. W wypadku odstąpienia od Umowy, Podróżny będzie zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty na rzecz Organizatora Turystyki za odstąpienie od Umowy w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez Organizatora Turystyki do daty zawiadomienia Organizatora Turystki przez Podróżnego o odstąpieniu od Umowy.
 4. Opłata wskazana w ust. 2 podlega potrąceniu z wpłat dokonanych przez Podróżnego.
 5. Podróżny może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie wyłącznie w wypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację Imprezy Turystycznej lub przewóz Podróżnych do miejsca docelowego. W wypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi Turystyki odpowiedniego oświadczenia na piśmie wpłat dokonanych z tytułu Imprezy Turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
 6. Organizator Turystyki może rozwiązać Umowę i dokonać w terminie 14 dni od daty doręczenia Podróżnemu odpowiedniego oświadczenia pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy Turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
 • liczba osób, które zgłosiły się do udziału w Imprezie Turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w Umowie, a Organizator Turystyki powiadomi Podróżnego o rozwiązaniu Umowy w terminie określonym w tej Umowie w odpowiednim terminie wynikającym z Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, lub
 • Organizator Turystyki nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomi Podróżnego o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA TURYSTYKI
 2. Organizator Turystyki jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich świadczeń objętych Umową. Szczegółowe zasady odpowiedzialności Organizatora Turystyki określa Ustawa, w szczególności art. 48 i art. 50 Ustawy.
 3. Organizator Turystyki nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub koszty będące następstwem udziału Podróżnego w Imprezie Turystycznej pomimo stanu zdrowia nieodpowiedniego do właściwości Imprezy Turystycznej oraz wchodzących w jej skład usług turystycznych.
 4. Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych w ramach Umowy przedawniają się z upływem 3 lat.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Dane osobowe Podróżnych będą przetwarzane przez Organizatora Turystyki w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz jest niezbędne dla realizacji obowiązków Organizatora Turystyki wynikających z przepisów prawa a nadto jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora Turystyki. Podstawą przetwarzania danych osobowych Podróżnych jest art. 6 ust.1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) a także, w odpowiednim zakresie, art. 6 ust.1 lit.c RODO.
 3. Podanie danych osobowych Podróżnych wskazanych przez Zgłaszającego jest umownym warunkiem zawarcia i wykonywania Umowy.
 4. Odmowa podania danych osobowych stanowi przeszkodę do zawarcia Umowy i uprawnia Organizatora Turystyki do odmowy zawarcia Umowy.
 5. Administratorem danych osobowych Podróżnych jest UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Szczecinie, adres: Pl. Rodła nr 8, 70-419 Szczecin tel. +48 91 35 95 695 (dalej: „Administrator”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@unityline.pl .
 6. Dane osobowe Podróżnych będą przetwarzane przez okres niezbędny do należytego wykonania Umowy, w szczególności wykonania usług turystycznych będących częściami Imprezy Turystycznej i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy oraz przez okresy niezbędne dla spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 7. Na potrzeby wskazane w ust. 1 powyżej przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, telefon i adres e-mail.
 8. Dane osobowe Podróżnych są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Administrator może udostępniać dane osobowe Podróżnych następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
 • organom władzy lub administracji publicznej lub instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 • podmiotom zarządzającym lub władzom portów lub innym lokalnym władzom lub podmiotom w związku z wykonywaniem świadczeń wynikających z Umowy;
 • podmiotom, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, w tym: współpracownicy lub dostawcy lub podwykonawcy, a także podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne, bankom, operatorom pocztowym, dostawcom IT lub innych usług, a także podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne lub księgowe lub ubezpieczeniowe, etc.;
 • podmiotom, w stosunku do których osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe wyraziła zgodę na udostępnienie lub przetwarzanie jej danych osobowych.
 • podmiotom powiązanym z Organizatorem Turystyki;
 • podmiotom, przy pomocy których Organizator Turystyki wykonuje Umowę.
 1. Osobie, której dotyczą dane osobowe przysługuje m.in. prawo do:
 • uzyskania informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 • przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że danych osobowych są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 1. Dodatkowo Zgłaszającemu i każdej osobie, której dane osobowe Administrator pozyskał od Zgłaszającego przysługuje prawo wniesienia na adres Administratora podany w ust. 4 powyżej lub adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych osobowych Administratora podany poniżej sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą.
 2. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres Administratora podany w ust. 4 powyżej lub adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych osobowych Administratora: iod@unityline.pl.
 3. Zgłaszający niniejszym zobowiązuje się do szczegółowego poinformowania każdego zgłoszonego przez niego Podróżnego o przysługującym tej osobie uprawnieniom związanym z ochroną danych osobowych.

 

 • INNE POSTANOWIENIA
 1. Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w miejscu pobytu lub podczas podróży, w szczególności przepisów celno-dewizowych.
 2. Jeżeli program Imprezy Turystycznej zakłada przekroczenie granicy państwa, warunkiem uczestnictwa w Imprezie Turystycznej jest obowiązek posiadania przy sobie przez Podróżnego ważnego dokumentu tożsamości stwierdzającego obywatelstwo (w szczególności dowodu osobistego lub paszportu) uprawniającego Podróżnego lub osoby, za które Podróżny ponosi odpowiedzialność do przekroczenia granicy odpowiedniego państwa.
 3. Jeśli Impreza Turystyczna obejmuje podróż autokarem, podczas przebywania w autokarze wszystkich Podróżnych obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych lub palenia tytoniu lub używania środków odurzających.
 4. Kolejność wsiadania i zajmowania miejsc w autokarze na miejscu zbiórki w dniu wyjazdu jest uzależniona od kolejności dokonania pełnej wpłaty ceny Imprezy Turystycznej. Kolejność ta jest uwzględniana na liście uczestników Imprezy Turystycznej, według której przedstawiciel Organizatora Turystyki będzie wyczytywał nazwiska Podróżnych na miejscu zbiórki. Zasady wskazane w zdaniu poprzedzającym nie mają zastosowania w wypadku kobiet w zaawansowanej widocznej ciąży oraz inwalidów, które to osoby mają pierwszeństwo przy wyborze miejsca w autokarze według ich uznania.

 

 • UBEZPIECZENIE
 1. Podróżni podlegają ubezpieczeniu grupowemu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej przez Organizatora Turystyki na rzecz Podróżnych. Zgłaszający działając w imieniu własnym i pozostałych Podróżnych oświadcza, że upoważnia Organizatora Turystyki do zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym na warunkach według uznania Organizatora Turystyki z podmiotem wybranym według uznania Organizatora Turystyki.
 2. Ubezpieczycielem w ramach ubezpieczenia, o którym mowa ust. 1 powyżej jest podmiot wskazany w Umowie.
 3. Cena Imprezy Turystycznej obejmuje ubezpieczenie Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia, ratownictwa i transportu (KL). Sumy ubezpieczeń wskazanych w zdaniu poprzedzającym wynoszą (za jedno i wszystkie zdarzenia) wynoszą:
 • dla kosztów leczenia (KL) 15 000 EUR;
 • dla kosztów ratownictwa (KR) 5 000 EUR;
 • dla NNW 3 000 EUR.
 1. Szczegółowe warunki ubezpieczenia Uczestników w ramach ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Travel World” TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

 

 • STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, JEŻELI NIE JEST MOŻLIWE UŻYCIE HIPERŁĄCZA
 1. Zaoferowane przez Organizatora Turystyki i zawarte w Umowie o udział w Imprezie Turystycznej połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG (dalej: „Dyrektywa (UE) 2015/2302”). W związku z powyższym Podróżnym będą przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych.
 2. Organizator Turystyki ponosi pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości Imprezy Turystycznej.
 3. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Organizator Turystyki posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Podróżnym wpłat i, jeżeli transport jest elementem Imprezy Turystycznej, zapewnienia Podróżnym powrotu do kraju w przypadku, gdyby Organizator Turystyki stał się niewypłacalny.
 4. Najważniejsze prawa Podróżnych zgodnie z Dyrektywą (UE) 2015/2302:
  1. Przed zawarciem Umowy o udział w Imprezie Turystycznej Podróżni mają prawo otrzymać wszystkie niezbędne informacje na temat Imprezy Turystycznej.
  2. Zawsze, co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową.
  3. Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z Organizatorem Turystyki lub agentem turystycznym Organizatora Turystyki.
  4. Podróżni mogą przenieść Imprezę Turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym Organizatora Turystyki w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów na rzecz Organizatora Turystyki. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się za złożone w rozsądnym terminie.
  5. Cena Imprezy Turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w Umowie; lecz w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny Imprezy Turystycznej przekracza 8% ceny Imprezy Turystycznej, Podróżni mogą rozwiązać Umowę o udział w Imprezie Turystycznej. Jeżeli Organizator Turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, Podróżni mają prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty Imprezy Turystycznej.
  6. Podróżni mogą rozwiązać Umowę o udział w Imprezie Turystycznej bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów Imprezy Turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli Organizator Turystyki odwoła ją przed jej rozpoczęciem, Podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.
  7. W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na Imprezę Turystyczną – Podróżni mogą, przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, rozwiązać Umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
  8. Podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej rozwiązać Umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
  9. Jeżeli po rozpoczęciu Imprezy Turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z Umową o udział w Imprezie Turystycznej, Organizator Turystyczny musi zaproponować, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy objęte Umową o udział w Imprezie Turystycznej usługi turystyczne nie są świadczone zgodnie z treścią tej Umowy, co istotnie wpływa na realizację Imprezy Turystycznej, a Organizator Turystyki nie zdoła usunąć problemu, Podróżni mogą rozwiązać Umowę bez opłaty za rozwiązanie.
  10. Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych objętych umową o udział w Imprezie Turystycznej.
  11. Organizator Turystyki musi zapewnić pomoc Podróżnym, którzy znajdą się w trudnej sytuacji.
  12. W wypadku gdy Organizator Turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli Organizator Turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu Imprezy Turystycznej i jeżeli Impreza Turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót Podróżnych do kraju miejsca rozpoczęcia Imprezy Turystycznej. Organizator Turystyki wykupił u podmiotu wskazanego w punkcie I.2 umowy zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem pod adresem wskazanym w punkcie I.2 umowy lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem – Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, jeżeli z powodu niewypłacalności Organizatora Turystyki dojdzie do odmowy świadczenia usług objętych umową o udział w Imprezie Turystycznej.
 5. Strona internetowa, na której można znaleźć Dyrektywę (UE) 2015/2302 przetransponowaną do prawa krajowego: „http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361”.

 

 1. INFORMACJA NA TEMAT DOSTĘPNYCH WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR ROZPATRYWANIA SKARG ORAZ METOD POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2016 ROKU O POZASĄDOWYM ROZWIĄZYWANIU SPORÓW KONSUMENCKICH, ORAZ ODPOWIEDNIO PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH, KTÓRYM PODLEGA PRZEDSIĘBIORCA TURYSTYCZNY, ORAZ NA TEMAT PLATFORMY INTERNETOWEGO SYSTEMU ROZSTRZYGANIA SPORÓW ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 Z DNIA 21 MAJA 2013 ROKU W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ROZSTRZYGANIA SPORÓW KONSUMENCKICH ORAZ ZMIANY ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2006/2004 I DYREKTYWY 2009/22/WE
 2. Spory pomiędzy Organizatorem Turystyki a Podróżnym oraz sprawy ze skarg lub reklamacji Podróżnych mogą być rozstrzygane przy użyciu metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w Ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich lub platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 3. W wypadku metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w Ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Organizator Turystyki są:
 4. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie
 5. Wały Chrobrego nr 4

70-502 Szczecin

strona internetowa:                        www.wiih.pomorzezachodnie.pl

e-mail:        sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl

 1. Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)
  (Urząd Komisarza ds. Komunikacji Elektronicznej i Regulacji Pocztowych – ΓΕΡΗΕΤ)

λιουπόλεως 12, Λευκωσία, 1101, Cypr

Informacje kontaktowe

strona internetowa: http://www.ocecpr.org.cy/

e-mail: info@ocecpr.org.cy

 1. Pełny wykaz podmiotów uprawnionych w rozumieniu Ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich zajmujących się polubownym rozstrzyganiem sporów konsumenckich dostępny jest po adresem: „http://polubowne.uokik.gov.pl/wyszukano”.
 2. Więcej informacji na temat metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępnych jest w portalu prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: „http://polubowne.uokik.gov.pl/”.
 3. W wypadku metod pozasądowego rozwiązywania sporów o których mowa Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 4. Platforma platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) dostępna jest pod adresem: „europa.eu/odr”.
 5. Więcej informacji na temat internetowego rozstrzygania sporów za pomocą platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) zarządzanej przez Komisję Europejską dostępnych jest na stronie: „eu/youreurope/business/sell-abroad/resolving-disputes/index_pl.htm

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku, jeśli którekolwiek z postanowień Umowy okazałoby się nieważne albo też – z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek sądu, bądź organu administracji publicznej – zostałoby uznane za nieważne lub nieskuteczne, wszelkie pozostałe postanowienia Umowy pozostaną dla Stron wiążące, a zdarzenie takie pozostanie bez wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, Strony zobowiązują się do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy o postanowienia ważne i w pełni skuteczne w świetle prawa lub odpowiedniego orzeczenia, które w sposób możliwie najbliższy oddawać będą cel Umowy.
 2. W razie sprzeczności treści Umowy z niniejszym OWU, Strony są związane Umową.